My work is about life experience, consciousness of the ongoing conflicts in the world, and feminism. I feel the vibrance of nature and our connection to it. I agree with Deleuze and Guattari's discussions of the negative effects of patriarchal systems on women's independence and control over their bodies. I also find inspiration in their theories of rhizomatic, nonhierarchical and nonchronological ways of thinking, networking, collaborating, making connections and disseminating ideas.


Mina målningar  behandlar livserfarenhet, medvetenhet  om tillståndet  i världen och feminism.Jag känner naturens kraft starkt och vår tillhörighet i den. Jag känner starkt  för filosoferna Deleuze och Guattaris diskussioner om den negativa effekten det patriarkala systemet har över kvinnors oberoende och kontroll över sin egen kropp. Jag är inspirerad av deras teorier om rhizomatiskt, icke-hierarkiskt och okronologiskt tänkande, nätverkande, vikten att samarbeta och sprida idéer.


Photo courtesy Rolf Schuurmanns
ALL PICTURES COPYRIGHT THE ARTIST/BUS
AND A    R    S    Artists Rights Society  . 536 Broadway . Fifth Floor . New York, NY 10012www.arsny.com